Co robimy?

Usługi biegłego rewidenta i audyt wewnętrzny

Usługi biegłego rewidenta i audyt wewnętrzny

 • Audyty, usługi poświadczające, wyceny,
 • Analiza obiegu dokumentów,
 • Analiza wdrożenia programów finansowo-księgowych I kontrolingowych, stosowanych schematów księgowych, usprawnień i automatyzacji,
 • Opracowywanie procedur kontroli,
 • Usługi co-sourcingu, czyli współprowadzenia audytów I kontroli wewnętrznych w wybranych obszarach.
Rachunkowość i usługi biura rachunkowego

Rachunkowość i usługi biura rachunkowego

 • Księgowość KPIR dla przedsiębiorców indywidualnych i małych firm,
 • Księgowość pełna dla MSP,
 • Rejestry VAT, deklaracje VAT, JPK,
 • Płace,
 • Tworzenie sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności dla MSP,
 • Sporządzanie oraz aktualizacja polityk rachunkowości, planów kont, procedur zamknięcia miesiąca i roku,
 • Analiza procesów zamknięcia ksiąg rachunkowych i ich optymalizacja tzw. “fast-close”,
 • Pomoc przy wdrażaniu systemów finansowo-księgowych i operacyjnych mających wpływ na systemy rachunkowe (systemy wyceny, analizy I pomiar ryzyka),
 • Wsparcie w procesach “due diligence”,
 • Wsparcie w tworzeniu dokumentacji cen transferowych i opracowywaniu procedur ich aktualizacji,
 • Opracowywanie planów wdrażania lean management,
 • Wsparcie przy sporządzaniu sprawozdań finansowych i GUS,
 • Pomoc w tworzeniu dokumentacji dla banków.
Doradztwo implementacyjne

Doradztwo implementacyjne

 • Wsparcie przy wdrażaniu MSR/MSSF, przekształcanie z PSR na MSR,
 • Wsparcie przy wdrażaniu modelu i systemów kontroli wewnętrznej,
 • Wsparcie przy tworzeniu modelu i wdrażaniu system obiegu dokumentów i komunikacji korporacyjnej,
 • Wsparcie przy wdrażaniu systemów zarządzania ryzykiem,
 • Opracowywanie planów dochodzenia do MSR (tzw. Road map),
 • Wsparcie w obszarze zarządzania projektami wdrożeń 
Zarządzanie operacyjne

Zarządzanie operacyjne

 • Doradztwo i wsparcie w zakresie organizacji procesów rachunkowości, controllingu, HR, łańcucha dostaw, 
 • Opracowywanie i analiza procedur operacyjnych,
 • Opracowywanie strategii optymalizacji procesów operacyjnych firmy,
 • Tworzenie map procesów i opracowywanie rekomendacji optymalizacyjnych,
 • Opracowywanie projektów digitalizacji procesów,
 • Wdrożenia lean management na poziomie organizacji,
 • Wsparcie w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym (tworzenie i kontrola procedur, analiz oraz rekomendacji, opracowywanie dokumentacji),
 • Opracowywanie planów wdrażania strategii na poziomie organizacji w obszarach finanse/HR/administracja/IT
Obszar HR

Obszar HR

 • Opracowywanie polityk i procedur HR (KPIs, BSC, komunikacji),
 • Wsparcie w zakresie optymalizacji reorganizacji pracowników i systemu pracy poprzez prowadzenie projektu zmian organizacyjnych,
 • Przeprowadzanie wdrożeń systemów zarządzania personelem według projektów firmy,
 • Opracowywanie analiz i rekomendacji obszaru HR,
 • Opracowywanie wzorów wewnętrznych dokumentów pracowniczych firmy.
Controlling

Controlling

 • Opracowywanie procesów budżetowania oraz procedur bieżącej kontroli budżetu,
 • Opracowywanie analiz kontroli kosztów, wdrażanie procesów i procedur kontrolingowych,
 • Wsparcie przy tworzeniu cyklicznych raportów inwestycyjnych i zarządczych,
 • Wsparcie w opracowywaniu dokumentacji definiowana i wdrażania strategii (raporty, analizy, opracowania),
 • W ramach co-outsourcingu przygotowywanie zestawień oraz raportów na potrzeby zarządcze oraz współprowadzenia rachunkowości zarządczej dla firm.

Jak działamy?

Akea wsparcie biznesu to firma, która świadczy usługi ekspercie według modeli:

Akea wsparcie biznesu to firma, która świadczy usługi ekspercie według modeli:

 • umowa na prowadzenie usług biura rachunkowego,
 • umowa na wykonanie konkretnej usługi (raporty, analizy, procedury),
 • umowa outsourcingu (controlling, rachunkowość, podatki, zarządzanie procesami).

Dlaczego outsourcing?

Outsourcing jest modelem operacyjnym większości firm, które chcąc zwiększyć swoją konkurencyjność i efektywność, szukają lepszych i bardzo wyspecjalizowanych zasobów korzystając z wiedzy specjalistów. Dzięki wydzieleniu niektórych funkcji lub procesów na zewnątrz firmy oraz przekazaniu ich zewnętrznemu ekspertowi firma może optymalizować koszty operacyjne oraz pozyskuje usługi o lepszej jakości niż mogłaby je wykonać istniejąca kadra firmy. Korzyścią dla Zleceniodawcy jest koncentracja na podstawowej działalności firmy i uzyskanie dostępu do wiedzy eksperckiej, którą nie dysponuje na danym etapie rozwoju firma, uporanie się z funkcją trudną do wykonania, jednorazową lub wynikającą z bieżącej restrukturyzacji. 

 

W ramach outsourcingu stosujemy

 • umowa o wykonawstwo danej usługi – usługi wykonywane przez nas nie są objęte w trakcie ich wykonywania bezpośrednim nadzorem ze strony Zleceniodawcy, który w ramach umowy uzyskuje określoną usługę I jej wynik,
 • co-sourcing - usługi wykonane przez nas są realizowane pod ścisłym nadzorem Zleceniodawcy, dzięki czemu nadzór nad jakością świadczonych usług pozostaje po stronie Zleceniodawcy. 

 

Kluczowym elementem powodzenia kontraktu outsourcingowego jest prawidłowo sporządzona umowa. Decydując się na współpracę z przedsiębiorcą lub firmą w ramach outsourcingu podpisujemy umowę SLA (Service Level Agreement)/OLA (Operational Level Agreement). Umowy te zawierają: strony umowy, przedmiot i zakres umowy, poziom świadczonej usługi oraz jego wartość, zasady mierzenia poziomu usługi, terminy rozpoczęcia oraz zakończenia prac, zakres i warunki współdziałania i odpowiedzialności stron, warunki wynagrodzenia, sposób i terminy płatności i rozliczeń częściowych, szczegółowe warunki ochrony danych i informacji poufnych oraz zakres odpowiedzialności stron.