Roczne sprawozdanie finansowe

Dwudniowe szkolenie (formuła: 2 x 4h),
Zasady i praktyczne przykłady prawidłowego sporządzenia sprawozdania finansowego dla podmiotów niefinansowych [Szkolenie dla banków organizowane jest w innym terminie na podstawie zgłoszeń],
Szczegółowe omowienie zasad ujęcia, klasyfikacji, wyceny i prezentacja zdarzeń i transakcji dla pozycji bilansowych i wynikowych
Uzgodnienia między elementami sprawozdania finansowego,
Checklisty: inwentaryzacja, zaday wyceny pozycji bilansowych.

Najbliższy termin: 17-18.02.2022
Cena 700 PLN brutto

Chcę się zapisać - kliknij tutaj

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Program i zakres szkolenia

W ramach szkolenia zostaną omówione wszystkie pozycje sprawozdania według układów (załączników) UoR. Zaprezentowane i omówione na przykładach  będą kwestie związane z ujęciem zdarzenia/transakcji, klasyfikacją oraz z wyceną pozycji.

Każdy uczestnik szkolenia nie tylko przypomni sobie teorię rachunkowości, ale też na podstawie przykładów praktycznych pozna i przećwiczy ujęcie księgowe, klasyfikację, zasady wyceny, jej metodologię, kalkulację i ujęcie skutków wyceny pozycji bilansowych. Praktyczne podejście przygotowuje uczestnika do bezproblemowego przygotowania sprawozdania finansowego.

Uczestnicy szkolenia w ramach szkolenia otrzymują autorskie materiały szkoleniowe, a w tym między innymi skrypt zawierający omówienie ujęcia i wyceny zdarzeń gospodarczych, metodologii klasyfikacji i wyceny poszczególnych pozycji aktywów i zobowiązań, zasady dokonywania odpisów aktualizujących i z tytułu utraty wartości, ujęcia skutków zdarzeń w RZIS i kapitałach oraz powiązania między bilansem, RZIS i pozostałymi elementami sprawozdnaia finansowego (rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale, informacja dodatkowe, wstęp do sprawozdania finansowego). Program szkolenia obejmuje też listy kontrolne dotyczące czynności przygotowujących do sporządzenia sprawozdania finansowego, listy kontrolne inwentaryzacji i wyceny pozycji sprawozdawczych.

Jeśli chcesz ugruntować lub poszerzyć swoją wiedzę i podnieść swoje kompetencje księgowego, jeśli nie jesteś pewien niektórych kwestii, np. jak wyliczyć i ująć odpisy aktualizujące, nie wiesz dla których pozycji bilsanu musisz wykonać test na utratę wartości, nie masz pewności jak zaklasyfikować poszczególne instrumenty finansowe do określonych kategorii, jak wyliczyć ich wycenę i jak ją ująć księgowo i w sprawozdaniu finansowym, to szkolenie adresowane jest do Ciebie.

CO OTRZYMASZ PODCZAS SZKOLENIA:

  • Kompendium wiedzy w zakresie prawidłowego ujęcia księgowego i prezentacji w sprawozdaniu finansowym pozycji bilansowych i RZIS, w zakresie wyceny wszystkich poszczególnych pozycji sprawozdania, w tym w zakresie odpisów aktualizujących (odpisów z tytułu utraty wartości): metodologię, kalkulację, ujęcie.
  • Nauczysz się na przykładach liczbowych prawidłowego ujęcia transakcji i mapowania do sprawozdania finansowego.
  • Pokażę Ci praktyczną technikę wielu uzgodnień między bilansem i RZIS, co w znacznej mierze pozwali wyeliminować potencjalne błędy.
  • Otrzymasz ode mnie listy kontrolne: checklista "inwentaryzacja" (rodzaje, zakres i terminy inwentaryzacji), checklista "zamknięcie roku" (procedury do wykonania do sporządzenia sprawozdania), checklistę wycen pozyji bilansowych.

Bądź przygotowany do sporządzenia sprawozdania finansowego. Poznaj szczegółowy program:

1. Sporządzanie, zatwierdzanie i udostępnianie jednostkowych rocznych sprawozdań finansowych, omówienie zasad sporządzania:

1.1 jednostki objęte ustawą w pełnym i niepełnym zakresie,
1.2 podstawy, zasady i forma sporządzania rocznego sprawozdania finansowego,
1.3 nadrzędne zasady stosowane przy sporządzaniu sprawozdania finansowego,
1.4 standardy/regulacje dotyczące sporządzania sprawozdania finansowego,
1.5 dane porównawcze/porównywalne, błąd podstawowy, ujęcie korekt lat poprzednich

2. Zamknięcie roku - czynności do wykonania – przygotowanie do sporządzenia sprawozdania finansowego (inwentaryzacja, procedury kontrolne, uzgodnienia)

3. Bilans – Szczegółowe omówienie ujęcia, prezentacji i wyceny poszczególnych aktywów i pasywów. Powiązania z RZIS. Ćwiczenia praktyczne:

3.1 bilans i jego budowa, kategorie wyceny pozycji bilansowych,
3.2 aktywa trwałe – aktywa obrotowe,
3.3 wartości niematerialne i prawne, środki trwałe inwestycje (w tym przykłady praktyczne metod amortyzacji, test na utratę wartości)
3.4 należności, inwestycje/aktywa finansowe oraz inne aktywa (w tym omówienie problemów klasyfikacyjnych, kalkulacja wyceny według różnych metod, kalkulacja odpisów)
3.5 zapasy,
3.6. zobowiązania,
3.7. rezerwy na zobowiązania (w tym kalkulacja rezerw)
3.8. pozostałe pozycje bilansu i pozabilansu

4.  Szczegółowe omówienie ujęcia i prezentacji rachunku zysków i strat:

4.1 zasady rachunku zysków i strat, w tym zasady ustalania wyniku ze sprzedaży,
4.2 pozostałe przychody i koszty operacyjne,
4.3 przychody i koszty finansowe,
4.4 pozostałe pozycje wynikowe.

5. Zasady sporządzania, ujęcie zdarzeń i zasady prezentacji: zestawienia zmian w kapitale/funduszu, rachunku przepływów pieniężnych. Omówienie informacji dodatkowej.

6. Omówienie najczęściej pojawiających się błędów. Metody wykrywania błędów. Przygotowanie się do audytu.